De Letselstandaard

Achtergrond

Letselschade is een domein waarbij snelheid en transparantie van het proces voor alle partijen van cruciaal belang is. Schrijnende gevallen in de media bewijzen dit keer op keer. Onderlinge afspraken in de branche zijn cruciaal om "Amerikaanse toestanden" te voorkomen waar niemand beter van wordt.

Conform beginsel 7 van de door verzekeraars geaccepteerde Gedragscode Behandeling Letselschade kan een digitaal gezamenlijk behandelplan (DGB) een goed hulpmiddel zijn bij een vlotte afwikkeling van een letselschade. Doel van een DGB is dat alle betrokken partijen, slachtoffer en diens belangenbehartiger en de betrokken verzekeraar, te allen tijde en tegelijkertijd op de hoogte zijn van de stand van zaken in het dossier.

In de letselschadepraktijk wordt nog onvoldoende gewerkt met het DGB, onder meer omdat de diverse systemen die DGB's ondersteunen niet met elkaar gekoppeld zijn. Dit betekent onder meer dat dossierbehandelaars gegevens nu dubbel moeten invoeren.

De letselketen moet beter presteren door stroomlijning van de informatie-uitwisseling. De letselschadepraktijk zet volgens Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) een grote stap voorwaarts als zaken gestandaardiseerd worden en de standaarden vervolgens geïmplementeerd worden. Dubbele invoer behoort dan tot het verleden.

De omvang van de potentiële besparingen zijn voor iedere verzekeraar verschillend. Dit wordt onder andere beïnvloed door:

 • {ul class="list-items-two"}
 • De automatiseringsgraad van het huidige afhandeling proces
 • De mate waarin op dit moment elektronische meldingen worden ontvangen
 • De omvang van de portefeuille

Toepassing & voordelen

Andere voordelen van het toepassen van een standaard voor de letselschadeketen:

(1) Kostenbesparingen;

 • {ul class="list-items-two"}
 • Foutenvermindering
 • Minder administratieve krachten nodig
 • Afbouw maatwerkkoppelingen komt binnen handbereik
 • Snellere schadeafwikkeling: de omvang van de totale schadereserveringen neemt af


(2) Een grotere toepassingsgraad van het DGB:

 • {ul class="list-items-two"}
 • maakt de dossierbehandeling transparant
 • biedt de benadeelde inzicht in de eigen schadeafwikkeling
 • voorkomt dat her en der in verschillende versies van het behandelplan wordt gewerkt
 • biedt de mogelijkheid om sommige dossiers via uitbesteding - bijvoorbeeld via de intermediair van de benadeelde - af te laten handelen
 • biedt een beter inzicht in de stand van zaken van een dossier, zodat de doorlooptijd teruggedrongen kan worden
 • biedt een beter inzicht bij alle betrokkenen in een letselschadedossier, en verkleint het risico op misverstanden
 • verhoogt het onderlinge begrip, waardoor partijen niet nodeloos op elkaar wachten