FAQ SIVI

SIVI;

 • {ul class="list-items-two"}
 • staat voor Standaardisatie Instituut voor de VerzekeringsIndustrie (voorheen Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche);
 • is hét onafhankelijke kennis- en adviescentrum met betrekking tot branche standaarden in de verzekeringsindustrie;
 • is op 19 februari 2004 als stichting opgericht en heeft geen winstoogmerk;
 • richt zich op de organisatiegrens overschrijdende interoperabiliteitsvraagstukken;
 • produceert en onderhoudt standaarden waarmee gegevensuitwisseling en documentuitwisseling tussen partijen kan plaatsvinden;
 • onderzoekt hoe processen beter kunnen worden ingericht voor de primaire ketenpartijen (consument, adviseur/bemiddelaar, volmacht/verzekeraar);
 • stuurt op de kwaliteit van de toepassing van standaarden;
 • is ervan overtuigd dat samenwerking op non-competitieve basis randvoorwaardelijk is voor het ontwikkelen van breed gedragen standaarden.


Meer over SIVI

Het SIVI bestuur bestaat uit:

Adfiz - Enno Wiertsema
Aegon - Cees Smaling
Avéro Achmea - Pieter Louter
Delta Lloyd - Harry van der Zwan
De Vereende - Wim Henk Steenpoorte
Nationale-Nederlanden - Nick Ebels
NVGA - Michael de Nijs
Verbond v. Verzekeraars - Leo de Boer
VIVAT - Jeroen PotjesHet SIVI-bestuur bestaat uit afgevaardigden namens verzekeraars, een afgevaardigde namens het Verbond van Verzekeraars, een afgevaardigde van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en een afgevaardigde namens de standsorganisatie van intermediairs (Adfiz). Het bestuur is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van het beleid en benoemt de directeur. De directeur bereidt de vergaderingen bestuur voor. Het bestuur benoemt verder leden van de Raad van Advies en beslist over wijzigingen in de SIVIstandaarden indien de wijzigingen als zwaar worden geclassificeerd. Ook de Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van verzekeraars en standsorganisaties (Adfiz en NVGA).

Het bestuur, de directeur en de uitvoeringsorganisatie SIVI kunnen de Raad van Advies verzoeken hen van advies te dienen. De Raad van Advies kan besluiten de stichting of haar organen ongevraagd van advies te dienen. De Raad van Advies adviseert over wijzigingen in de SIVI-standaarden indien de wijzigingen als medium / zwaar / licht worden geclassificeerd. Over medium / zwaar wordt altijd geadviseerd. Over licht alleen als de aanvrager dit wenst. Over licht / medium kan de Raad van Advies ook een besluit nemen. De Raad van Advies kan werkgroepen installeren en opheffen. Deze werkgroepen brengen vervolgens advies uit.

De Referentiegroep bestaat uit leden vanuit de systeemhuizen die intermediairs voorzien van software en leden vanuit overige leveranciers. De Referentiegroep heeft tot taak om, zonder tussenkomst van het bestuur, meningen en standpunten van de verschillende deelnemers, deskundigen en andere betrokkenen op thema’s met betrekking tot standaardisatie en ketenintegratie te vernemen en op basis daarvan de uitvoeringsorganisatie SIVI te adviseren ten aanzien van het voorbereiden en uitvoeren van wijzigingsvoorstellen en uitvoeringszaken. Bij een verzoek om wijziging of aanvulling van de standaarden, met classificatie medium of zwaar, wordt de Referentiegroep door de uitvoeringsorganisatie SIVI altijd om advies gevraagd. De Raad van Advies en de Referentiegroep treden op reguliere basis met elkaar in dialoog en worden door SIVI in staat invloed uit te oefenen op de standaardisatieagenda van SIVI. Voor de verschillende standaarden zijn werkgroepen actief die SIVI ondersteunen in het specificeren en voorbereiden van vernieuwingen in de standaarden. Een werkgroep heeft uitsluitend een adviserende rol in de richting van de uitvoeringsorganisatie SIVI.

Procesmatige benadering domeinen

Vanuit een procesmatige benadering wordt nagegaan hoe processen anders kunnen worden ingericht met als doel voordeel te creëren voor de primaire spelers in de keten (consument, adviseur/bemiddelaar, volmacht/verzekeraar). Hieruit volgt ook welke standaarden nodig zijn, waarbij geldt dat de kracht van een standaard toeneemt, naarmate een standaard meer processen ondersteunt. Een en ander vraagt om een aanpak per domein met een omgevingsanalyse per domein. De SIVI Domeinen zijn momenteel:

 • {ul class="list-items-two"}
 • Schade Particulier
 • Leven Particulier
 • Collectief Pensioen
 • Verzuim
 • Schade Zakelijk
 • Zorg


Werkgebieden SIVI

Vanuit deze procesbenadering onderzoekt SIVI ontwikkelingen op de volgende werkgebieden en publiceert daarover:

 • {ul class="list-items-two"}
 • Gegevensstandaarden
 • Interconnectiviteit
 • Monitoring toepassing standaarden
 • Beveiliging & Authenticatie & Identificatie
 • Personal Data Cockpits
 • Data-uitwisseling & privacy
 • Big Data & Data-analyse
 • Cognitive computing


Download hier de toelichting op de werkgebieden.

SIVI voert beheertaken uit rond:

 • {ul class="list-items-two"}
 • Besluitvorming
 • Tactisch Beheer
 • Operationeel Beheer
 • Implementatie-ondersteuning
 • Communicatie


Download hier de toelichting op de SIVI beheertaken.

De meest belangrijke SIVI standaarden zijn:

 • {ul class="list-items-two"}
 • POR-codes
 • Procesatlas
 • All Finance Datamodel (AFD)
 • AFD-Berichten
 • Transactiestandaard (GIM)
 • GIM Resultatenservice
 • Verzuimstandaard


Download hier de uitgebreide beschrijving van de SIVI standaarden.

Het belangrijkste toepassingsgebied van SIVI-standaarden:

 • {ul class="list-items-two"}
 • De aanlevering van gegevens gebeurt via het extranet van de maatschappij.
 • Door het (uniform) koppelen van het administratiepakket van de tussenpersoon aan maatschappij specifieke extranetten kunnen de controles (t.b.v. schone invoer) geheel worden gedaan door de verzekeraar, die daarmee minder afhankelijk wordt van anderen om efficiency te bereiken.
 • Hoe de afhandeling vervolgt nadat de gegevens (schoon) zijn aangeleverd is aan de betreffende verzekeraar (vanuit het extranet wordt tenminste teruggekoppeld aan het intermediairpakket dat de gegevens schoon zijn ontvangen).
 • Waar mogelijk worden gegevens aangeleverd vanuit het intermediairpakket, zodat die niet dubbel hoeven worden ingevoerd.
 • Indien gegevens niet synchroon kunnen worden terug geleverd door de maatschappij aan het intermediairpakket, zal dit op asynchrone wijze via de P-views (prolongatie, mutatiebevestiging) kunnen blijven geschieden.


Qua volume zijn prolongaties en mutatiebevestigingen de belangrijkste informatiestromen.

Standaarden nemen een belangrijke plaats in bij het inrichten processen, het maken van afspraken op overlappende werkgebieden en standaarden zijn bepalend voor kostenbeheersing en de inzetbaarheid van koppelingen.

Standaarden nemen belangrijke plaats bij inrichten processen

Binnen de inrichting van processen neemt de inzet van software en koppelingen een steeds prominentere plaats in:

 1. Klantbediening:
  het intermediair bedient zijn klant in toenemende mate via selfservice concepten.
 2. Verhoging van time to market:
  het intermediair wil sneller, meer compleet en met actuele informatie de klant adviseren en producten verkopen.
 3. Creëren van extra verkoop kansen:
  toenemende behoefte om op basis van data analyse / database marketing rendement per klant te verhogen.
 4. Verlaging van kosten:
  herinrichten van processen leidt tot intensivering van de inzet van software en de behoefte aan geautomatiseerde informatie uitwisseling (koppelingen).
 5. Eisen met betrekking tot kwaliteit en compliance:
  eisen met betrekking tot correct gebruik van tarieven en offertes leiden tot een toenemende inzet van online transacties.

Overlappende werkgebieden

In essentie ontstaan er nu 2 deels overlappende werkgebieden:

 1. Koppelvlakken tussen doelgroepen, met als meest voor de hand liggende voorbeeld de koppeling tussen verzekeraar en de administratiesoftware van het intermediair. Naast intermediair en verzekeraar wordt de klant (consument, werkgever, werknemer) nadrukkelijk als onderdeel van de keten gezien.
 2. Het werkgebied dat sterk in opmars is, zijn koppelingen tussen de verschillende systemen in gebruik bij het intermediair zelf. Bijvoorbeeld de keten advies-offerte-aanvraag. Ook binnen de bedrijfsgrenzen van een volmacht of verzekeraar kunnen standaarden ingezet worden om verschillende systemen te koppelen.

Standaarden zijn bepalend voor kosten en inzetbaarheid van koppelingen

Naarmate een partij bij implementatie van enige omvang meer afwijkt van het gebruik van standaarden zullen de implementatie kosten hoger zijn. In het geval gekozen wordt voor respectievelijk een eigen communicatieprotocol, eigen syntax, eigen berichtstructuren en een eigen gegevensinterface, nemen de kosten toe. In het meest extreme geval moet met een zeer groot aantal partijen bilaterale afspraken worden gemaakt en is sprake van een complexe beheersbaarheid.

Download hier de volledige toelichting.